Nieuwjaarsgroet – overdracht bestuur

Beste leden, Beste lezers,

Een gelukkig, spetterend en succesvol 2022 toegewenst! Wij hopen dat 2022 voor iedereen een heel fijn jaar, met nieuwe kansen mag worden.

Hoe V-PCN ooit begon
Vanaf vandaag sluit ik officieel mijn taak als voorzitter af. V-PCN heeft voordat het officieel werd, een jarenlange route van onderzoek en vorming gekend. Al in 2009 was de groei van Paardencoaches landelijk zichtbaar in opmars. Rond 2012 tijdens mijn afstuderen, waarin de definitie van coachen met paarden door mij onderzocht werd, ontstonden de eerste schetsen van een kwaliteitsnormering.

Tijdens sparringsessies met diverse werkvelddeskundigen, vrienden, betrokkenen en beroepsverenigingen kregen de gedachten van basiskwalificaties vorm. Echter miste ik de juridische en notariële kennis om de gedachte verder uit te werken.

Spontaan -alsof het zo heeft moeten zijn- kwam ik, de juiste persoon en later medeoprichter, Peter de Leede tegen.

Hij zag de passie en ik heb hem echt vaker het ‘verhaal’ over coachen met paarden in Nederland moeten uitleggen voordat hij begreep wat de bedoeling was. Vanaf dat moment is Peter aangehaakt en zijn we gewoon begonnen. Het resulteerde in de Vereniging de V-PCN, zoals deze er nu statutair gezien met en voor haar leden staat.

Het werkveld in
Zo weet ik het nog goed, we kwamen van alles tegen, vooral een zachte weerstand. In het begin kregen we diverse reacties als ‘Het zal vast niets worden, dit is het zoveelste initiatief’ ‘Jullie zijn jong in de kudde’ ‘We zullen het nog weleens zien’. We hebben ons geen moment van de wijs laten brengen en waren juist dit soort geluiden dankbaar, hierdoor wisten wij nog beter wat voor ‘werk’ er te doen was en hoe het veld ofwel de sector er voor stond.

Op een gegeven moment hebben we toen ook gezegd: ‘We zijn er, we blijven er en wen er maar aan’.

Dat hielp, opeens kregen we aan alle kanten support. Men was klaar voor deze beweging, al heeft het voor sommigen echt even geduurd. Uiteindelijk zag en ervoer men het belang van kwaliteitsnormeringen en het tegengaan van zogenoemde ‘wildgroei’.

De vraag in het werkveld bleek dan ook vrij divers te zijn, er bestaan verschillende stromingen en verschillende invullingen van kwaliteit en de daarmee gepaarde behoeften.

We hebben bewust  een vereniging met een laagdrempelig beleid mogen opzetten waarbij iedereen lid kan worden.

Dit ook om mensen bekender te maken met de kwaliteit slag. Heel veel bestaat natuurlijk al, er bestaan al beroepsverenigingen, er bestaan vergoedingenstromingen, maar de kunst is echter om deze ‘collectief’ mee te krijgen. Daar zijn bepaalde standaarden voor zorg technisch, die basis had Peter al vanuit zijn medisch juridische bedrijfskundige inzichten. Daarmee zijn we al een stuk verder gekomen, maar dit moet nog verder worden voortgezet.

Lidmaatschap laagdrempelig neergezet
Er is dus een laagdrempelig lidmaatschap opgezet versus een kwaliteitsnormering waarbij men onderscheid in kwaliteit zelf in stapjes mag bepalen via de keurmerken. Een ruime opzet met een georganiseerde structuur naar specialisatie.

De bedoeling; de professional kiest en kan zichzelf via geaccrediteerde opleiders verder scholen voor het toekomstige ‘excellent’ keurmerk welke een vergoedingenstroom genereert voor coachees en cliënten.

De gehele exacte inhoud hiervan is al verwerkt in stap één het basiskeurmerk en kan worden voortgezet in het excellent keurmerk welke voldoet aan vereisten. Denk daarbij aan een collectieve AGB status, afspraken met partijen als UWV en overeenkomsten met landelijke gemeenten. Echter hebben deze processen tijd en vooral veel aandacht nodig, vanwege de groeiende vereniging, onze eigen bedrijven en tijd, hebben Peter en ik dan ook uiteindelijk de keuze gemaakt taken te moeten verdelen aan meerdere professionals en zo zelf de vereniging klaar te maken voor verdere ontwikkeling.

Beweging V-PCN afgelopen jaren
Gaandeweg kwam er steeds meer beweging. Ook opleiders gaven aan dat naast de keurmerken bij andere brancheverenigingen, voor coaching en organisatie, er nog steeds geen specifiek keurmerk was waarbij oa inzet van paarden werd geborgd bij opleiders. Deze is nu actief en wordt getoetst door de onafhankelijke partij ‘Stichting Keurmerk Paarden Coaching Nederland’, wellicht dat partijen als het KIWA in de toekomst ook hun bijdrage kunnen gaan leveren. Maar eerst maar eens beginnen met wat er nu is, dit soort stappen hebben tijd nodig om uit te breiden en bekender te geraken. Pas bij meer beweging haken ook meer partijen en bijbehorende benodigdheden aan.

De eerste contacten zijn in ieder geval gelegd, de kansen ontstaan dan vanzelf.

Daarnaast is volgens de V-PCN en kenners het frame van de keurmerken van belang voor de erkenning van het beroep op het wetenschappelijk onderbouwde component van de cognitieve interventie welke wordt ingezet tijdens de sessie. Mensen resultaatgericht, aantoonbaar verder helpen door gebruik te maken van een bewezen methodiek is van belang voor kwaliteit en daarmee gepaarde collectieve vergoedingenstromingen in de toekomst van ons werkveld. Achter de diverse keurmerken zit dan ook een gestructureerde ordening, een logica. Het is tijd geworden dat dit verder uit mag gaan groeien en zichzelf mag gaan integreren in het werkveld. Dan volgt de volgende stap richting diverse ‘excellent keurmerken’ die corresponderen met collectieve vergoedingen. Maar dat is de volgende stap, first things first en de daarbij bestaande zaken die ook gewoon doorlopen. Op deze manier kan de V-PCN zichzelf eindeloos ontwikkelen en uitbreiden.

Zolang er maar collectieve kansen worden gecreëerd en afgesproken.

De belangen behartigen op kwalitatief verantwoorde wijze is echt de vraag van leden en de manier om voor te bestaan.

Onderzoek en ontwikkeling
We zijn in dagelijks bestuur bij meerdere clubs en deskundigen betrokken waaronder het onderzoek van lector Kathalijne Visser betrokken voor de komende twee jaar. Dit omdat we willen weten wat de impact is van paardencoaching op onze paarden.

We ontwikkelen dus niet alleen verder in wetenschappelijk onderbouwde (paarden)coach interventies, maar willen een stapje verder in dit werkveld: Het paard welzijn technisch verantwoord inzetten. Mooie en waardevolle bewegingen vanuit vele goede mensen en situaties in dit werkveld.

Nog even terug gaande naar de afgelopen jaren voor ik ga afronden en mijn taken als voorzitter overdraag. Steeds meer mensen zagen het belang van belangenbehartiging, positieve zichtbaarheid (imago beroep), het creëren van draagvlak voor Paardencoaching als beroep en het uitwisselen van kennis onderling.

Ook twee verzekeraars kwamen met het idee Paardencoaches bedrijfsaansprakelijkheids te kunnen laten verzekeren welke in het kwaliteitsregister staan op de website van de V-PCN en certificaten/diploma’s van opleiders welke bij de V-PCN voorzien zijn van het keurmerk.

In feite betekent dit zichtbaarheid en een eerste stap naar erkenning van ons waardevolle vakgebied. Een van de tussenpersonen voor verzekeraars heeft inbreng gegeven op de kwaliteitsnormering van de keurmerken, waarbij met name paardenkennis (fysieke veiligheid) goed is doorgenomen en stukje wat ontbrak in alle andere keurmerken die er binnen de huidige branché te vinden zijn.

Taken en rollen vakgebied
Het begint bij het naleven van kennis van de gediplomeerde of gecertificeerde Paardencoaches. Zij moeten paarden verantwoord inzetten en dat begint bij (h)erkennen van paardengedrag, aandacht voor welzijn van het paard en open staan om te leren op verschillende niveaus. Opleiders hebben hierin ook een belangrijke onderwijzende rol, vandaar het opleiders keurmerk. Maar natuurlijk uiteindelijk de Paardencoach in de praktijk zelf ook, daar gebeurt het, daar moet de coachee/cliënt in veilige handen komen bij een verantwoorde Paardencoach.  Verantwoord werken op emotioneel en fysiek vlak zijn twee belangrijke pijlers in kwaliteit van de Vereniging geworden en hetgeen zij voor staat. Zo zijn er nog veel meer zaken te benoemen die wij collectief hebben mogen verwezenlijken. Er zijn veel banden met verschillende professionele partijen aangehaald en daardoor staat coaching met paarden landelijk op de kaart. Evenals het beroep van psychologen is ook coachen met paarden een ‘vrij’ beroep maar dankzij de V-PCN als beroepsvereniging kan de branche nu verder en verantwoord gaan groeien.

Groei in 2021
In die paar jaar zijn we gegroeid naar 150 leden, dat zijn 60 leden meer dan in 2020, die groei is op zijn zachtst gezegd ‘flink’. Met komst van drie keurmerken voor locaties, opleiders en paardencoaches is het ‘frame gevestigd’ richting collectieve belangenbehartiging. Een mega positief resultaat en heel goed dat zoveel leden actief meedoen in de sector. Dat laat zien dat V-PCN nodig en gewenst is!

Collectieve belangenbehartiging
Vergoedingenstromingen en verzekeringen collectief organiseren en verder uitwerken is een belangrijke taak voor de vereniging en vraag van de leden, dit naast de dagelijkse gang van zaken voor de vereniging is al een flink project.

De V-PCN heeft meer mensen en middelen nodig om zaken te kunnen bereiken.

Daar zullen de leden en het nieuwe bestuur dan ook mee aan de slag moeten.

Vorming bestuur
De afgelopen twee jaar zijn we actief mensen gaan zoeken om het bestuur mee te verruimen. Daaruit zijn meerdere mensen naar voren gekomen die de vereniging zeer positief hebben gesteund het afgelopen jaar. Ook hebben deze mensen nieuwe inzichten gegeven, een feit; ieder heeft op zijn of haar beurt bijgedragen.

Uiteindelijk is het voor iedereen die betrokken was bij de vorming van een nieuw bestuur een heel proces geweest. Toch heeft iedereen hierin een waardevolle bijdrage geleverd aan de vereniging en zijn we nu tot een goede stap voorwaarts gekomen. De een haakte af op de hoeveelheid taken en de enorme groei van de vereniging, de ander had andere redenen om weer verder te gaan met andere zaken.

Nieuwe bestuursleden 2022
We kunnen zeggen dat vorming van bestuur nog steeds in proces is en dit zal ook blijven, in dit nog maar twintig jaar bestaande werkveld hebben we nog een boel te organiseren. Maar we kunnen ook mededelen dat het bestuur vanaf heden gedragen gaat worden door twee heren. Roald Riet zoals eerder aangekondigd en verkozen door de leden heeft zijn zitting in het bestuur gehouden. Roald zal dit samen met Wilfred Franken gaan doen.

Wilfred is toegetreden als interim voorzitter voor de komende periode. Wilfred heeft een enorme bestuurlijke achtergrond en ervaring. De vereniging die verder is uitgegroeid heeft zonder meer baat bij een ervaren bestuurder. Daarbij is het voor mij zodanig, positief,  gegroeid dat ik het niet meer vrijwillig kan voortzetten naast mijn huidige ondernemingen. Daarnaast was het ook de bedoeling dit frame neer te zetten, te bevestigen en zelf verder het werkveld in te gaan. Daar ga ik ook weer naar terug, mijn grote taak voor V-PCN zit erop.

Deze heren gaan zich hard maken voor de toekomst en het voortbestaan van de mooie bloeiende vereniging. Jullie gaan ze ontmoeten en nog veel van hen horen. Mijn gevoel zegt dat we als branché in ons handen mogen knijpen met deze twee heren en de expertise die zij mee mogen nemen de V-PCN in.

De afgelopen maanden heb ik geprobeerd af te ronden, maar het blijft een levend document waarin nog heel veel moet gebeuren. Met de twee nieuwe leden laat ik het positief achter en is het aan de heren en aan de leden om samen verder te komen tot een volgende stap in deze waardevolle branche.

Bedankt!
Graag wil ik iedereen ontzettend bedanken, allereerst de leden voor hun vertrouwen en input in de V-PCN, alle mensen die ons en vooral mij onderweg hebben gesteund in het goed en kwalitatief verantwoord kunnen uitoefenen van de verenigingsactiviteiten; (in het bijzonder en dat zijn er een aantal) Peter de Leede, Ferdinand Aukes, Tirza Brouwer, Maarten Flikkema, Henka Rooze, Jolanda van Veen, Rebecca van Dooren, Ilaria Caputo, Simone Hogewoning, Wilma Plaisier, Katja Leurs, Bineke de Vries, Jeffrey Blaauw, Annemiek Nijland, Annemiek Burgering, Wendela den Tonkelaar, Alexandra van der Vis, Marianne Oosterhuis, Anneke van den Heuvel, Saskia van Baarsen, Henry Voster, Angela Kamerbeek, Rebecca Chatelain, Irene Heijmans, Olga Hartman, Haike Blaauw, Robert Almkerk, Theo Fledderus en natuurlijk mijn partner die mij altijd de ruimte gaf om voor de vereniging aan het werk te zijn. Er zijn nog veel meer mensen betrokken geweest, als ik je naam niet genoemd heb maar jij wel hebt bijgedragen aan de V-PCN, ontzettend bedankt voor jouw steun.

Dankbaar ben ik dat ik dit heb mogen doen, uiteraard blijf ik als lid en waar nodig als adviseur aangehaakt en wens ik iedereen nogmaals een heel positief 2022 en tot ziens!

Warme groet,

Rosa van Veen